ਹਯਾਨ ਕੰਗਯੁਆਨ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟੈਂਟ ਕੰਪਨੀ, ਲਿ.

ਮਹਾਮਾਰੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਪਲਾਈ